Cele Stowarzyszenia

Celami Stowarzyszenia są:

1.  Ochrona dziedzictwa miast ogrodów i historycznych miejscowości Centralnego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Ogrodu Komorów oraz promowanie jego zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem jego unikatowych wartości kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych            i krajobrazowych oraz tożsamości i tradycji lokalnych.

2.  Odbudowa pamięci historycznej związanej z Komorowem i aktywne działanie na rzecz budowy lokalnego patriotyzmu wpisanego w dzieje narodu i dążenie do przywrócenia Komorowowi jego historycznej nazwy Miasta Ogrodu Komorów.

3.  Integracja obecnych mieszkańców Komorowa z dawnymi – rozproszonymi po Polsce i całym świecie oraz działania zmierzające do przełożenia związków emocjonalnych na widoczny związek z Komorowem i filozoficzną koncepcją Ebenzena Howarda współistnienia człowieka ze środowiskiem naturalnym            w ramach tworzonych miast ogrodów.

4.  Zbieranie i upowszechnianie wiedzy o miastach ogrodach, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Ogrodu Komorów i ich promocja w Polsce i za granicą.

5.  Uświadamianie mieszkańcom całego naszego Kraju znaczenia dziejów i tradycji miast ogrodów jako części wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu, Polski i Europy.

6.  Ochrona środowiska naturalnego w każdej jego formie i przejawie i promowanie zasad harmonijnej koegzystencji człowieka z przyrodą.

7.  Określanie potrzeb prawidłowego rozwoju społecznego, kulturalnego i ekonomicznego Komorowa oraz jego bliskich okolic.

8.  Podejmowanie działań na rzecz organizacji centrum kulturalno – oświatowego w Mieście Ogrodzie Komorów.

9.  Odbudowa i rozwój świadomości obywatelskiej i podmiotowości grup lokalnych oraz idei samorządności, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska komorowskiego i okolic.

10.  Promowanie pozytywnego modelu miłości do miejsca zamieszkania poprzez wszechstronną współpracę z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, szczególnie przez oddziaływanie na rodzinę.

11.  Pielęgnowanie tradycji polskiej kultury narodowej i budowanie postaw otwarcia na kulturę innych krajów i narodów.

12.  Rozwijanie i umacnianie postaw obywatelskich skierowanych na działania grupowe, szczególnie na rzecz Komorowa i okolic.

13.  Promowanie prawa jednostki lub grupy do przeciwstawiania się w ramach modelu demokratycznego państwa prawa działaniom i zdarzeniom niosącym niebezpieczeństwa i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i kulturowego w miejscowościach wymienionych w ust. 1 niniejszego § 5.

14.  Budowanie społecznej aprobaty i poszanowania uczciwej pracy.

15.  Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi                    i przedsiębiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej na rzecz zachowania w Komorowie oraz innych Polskich miastach ogrodach historycznych, unikalnych układów urbanistycznych, zieleni i zabudowy obszarów chronionego krajobrazu, w tym chronionych stref urbanistycznych oraz rezerwatów przyrody wraz z ich otulinami.

16.  Wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych i gospodarczych mieszkańców Komorowa oraz innych okolicznych miejscowości i organizacji służących ich właściwemu rozwojowi.

Dodaj komentarz