Budowa Lidla

Budowa Lidla

W listopadzie 2017 dowiedzieliśmy się, że Lidl planuje budowę dyskontu w Komorowie. Sklep ma stanąć przy wjeździe do Komorowa od strony Pęcic, przy skrzyżowaniu ulicy Sanatoryjnej i Alei Starych Lip, tuż przy dwóch małych rondach. Lidl zawarł z właścicielem działek przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Umowa ostateczna zostanie podpisana prawdopodobnie dopiero gdy właściciel działek uzyska pozwolenie na budowę. LIDL rozpoczął już procedurę uzyskiwania pozwoleń. Wydanie pozwoleń jest w kompetencji Starostwa Powiatowego  w Pruszkowie.  Starostwo Powiatowe wydało negatywną opinię komunikacyjną dla dwóch wniosków o uzgodnienia komunikacyjne z uwagi na uchybienia proceduralne.

Działki pod planowaną inwestycję objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) uchwalonym  przez Radę Gminy w 2004 r. Plan dla obszaru D.1.8.U zezwala na budowę obiektu handlowego. Plan zawiera  jednak istotne ograniczenia m.in. : (1) zakaz lokalizowania centr* usługowych o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 mkw, (2) nakaz zachowania powiązania widokowego z Alei Marii Dąbrowskiej w kierunku istniejącego budynku pałacu w Komorowie (3) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń uciążliwych, których uciążliwość wykracza poza granice lokalizacji. 

Budowa Lidla nieodwracalnie zmieni Komorów. 

Miejsce potencjalnej inwestycji jest już teraz  bardzo trudne komunikacyjnie. Dwa małe ronda są na granicy swojej przepustowości, – bardzo trudno jest włączyć się do ruchu. Budowa Lidla wygeneruje dodatkowy ruch tranzytowy przez Komorów. W godzinach popołudniowych nastąpi kumulacja: mieszkańców wracających do domu w Komorowie, osób wracających do swoich miejscowości tranzytem przez Komorów, klientów włączających się do ruchu z Lidla. Komorowowi  grozi komunikacyjny paraliż. 

Lidl zniszczy ład urbanistyczny Komorowa. Inwestycja jest zlokalizowana  w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu pałacowo-parkowego wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Marii Dąbrowskiej oraz Alei Starych Lip (obie aleje to Pomniki Przyrody). 

Lidl będzie silną konkurencją dla małych lokalnych sklepów, które mogą zniknąć z mapy Komorowa.  Wraz z nimi te miejsca pracy. 

Tego typu obiekt handlowy generuje również nadmiarowy hałas w związku z dostawami, często całodobowo. Zwiększony ruch samochodowy to więcej spalin i bardziej zanieczyszczone powietrze.

Ok 4.000 osób mieszkańców Komorowa nie ma swojego miejsca na cele kultury. Wydarzenia kulturalne odbywają się w miejscach do tego nie przystosowanych: stołówce szkolnej lub sali gimnastycznej. Społeczność od lat zabiega o budowę ośrodka kultury. Przeszkodą jest jednak brak wolnej działki o uregulowanej sytuacji prawnej, która jest własnością gminy. 

Co zrobiła społeczność Komorowa w sprawie Lidla ?

  • Towarzystwo Komorowianie zredagowało treść petycji i wspólnie z innymi zaangażowanymi osobami koordynowało zbieranie podpisów. Informacja o petycjach została opublikowana na stronie Gminy. Rada Gminy ma czas do 14 października 2018 r. aby udzielić odpowiedzi na petycję. Zebrano 940 podpisów pod petycją do Rady Gminy o podjęcie uchwały o:  
  • zakup działki, na której Lidl planuje budowę sklepu na cele społeczne: ośrodek kultury, dom dziennego pobytu dla osób starszych, publiczny żłobek/przedszkole lub inny wskazany w konsultacjach społecznych 
  • lub o zmianę MPZP uniemożliwiającą budowę dużych obiektów handlowych.
  • Stowarzyszenia, Zarząd Osiedla Komorów oraz część Radnych złożyła wniosek o wszczęcie postępowania o wpis do Rejestru Zabytków: Alei Marii Dąbrowskiej wraz z jej przedłużeniem w pierwotnym śladzie do bramy zespołu pałacowo-parkowego oraz zespołu pałacowo-parkowego i samego pałacu. Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie.

Towarzystwo Komorowianie monitoruje postęp w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę przez Lidla oraz  status wniosku o wpis do rejestru zabytków.

Prezentacja  na Ogólne Zebranie Mieszkańców                                                                                                                                                       

Dodaj komentarz