Konkursy

U w a g a   C z y t e l n i c y

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego
o nazwie

„Jedyne Miejsce pod Słońcem”

ogłoszonego przez Towarzystwo KOMOROWIANIE

 

Jury w składzie:

Przewodnicząca
Janina Szajkowska-Dunin – krytyk literacki

Członkowie
Krzysztof Grabka – samorządowiec, Wójt Gminy Michałowice
Michał Jeżewski – producent i wydawca
Krzysztof Pruszyński – przedsiębiorca
Katarzyna Wołek – polonistka w liceum

Sekretarz
Marek Słodkowski – Członek Zarządu Towarzystwa KOMOROWIANIE
(nieuczestniczący w głosowaniu)

zapoznało się z wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami i na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2013 roku postanowiło przyznać I Nagrodę

Poetyckie Grand Prix

ex aequo dwóm autorom

Ewie Wiernickiej z Komorowa, godło „Patefon”
za wiersz pt. „Jedyne Miejsce”
i
Marioli Kruszewskiej z Mińska Mazowieckiego, godło „Macierzanka”
za wiersz p.t. „Wieczór w Komorowie”

w wysokości po 1000 zł dla każdej z autorek.

Nagrodę Specjalną

w postaci wydania drukiem zestawu ponad 130 fraszek pt.
„Wiwat Komorów z beczką humoru”
ufundowaną przez jednego z jurorów – Krzysztofa Pruszyńskiego otrzymał

Tadeusz Charmuszko z Suwałk, godło „Sympatyk”

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z uzasadnieniem oraz wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 25 stycznia 2014 roku podczas I Wielkiego Koncertu Sylwestrowo-Noworocznego.
Uwaga! Uwaga!

Zarząd Towarzystwa KOMOROWIANIE informuje, iż z dniem 30.08.2013 r. zamknięto przyjmowanie prac na konkurs poetycki pn.

„Jedyne Miejsce pod Słońcem”

Powołano też JURY w składzie:

1. Krzysztof Grabka – samorządowiec, Wójt Gminy Michałowice
2. Janina Szajkowska-Dunin – krytyk literacki
3. Michał Jeżewski – producent i wydawca
4. Krzysztof Pruszyński – przedsiębiorca
5. Katarzyna Wołek – mgr filologii polskiej, nauczycielka w gimnazjum
6. Marek Słodkowski – prywatny przedsiębiorca, członek zarządu Towarzystwa, sekretarz i koordynator prac JURY, z głosem doradczym, ale bez prawa do punktacji.
Uwaga! Uwaga!

Towarzystwo KOMOROWIANIE
ogłasza konkurs poetycki o nazwie

„Jedyne Miejsce pod Słońcem”

Celem konkursu jest pozyskanie:
1. Utworów lirycznych na temat Komorowa
2. Tekstu mogącego być hymnem Towarzystwa KOMOROWIANIE
3. Wierszy, które mogłyby stać się pieśniami o Komorowie

Warunki konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Gatunek i styl utworu dowolny: elegia, fraszka, hymn, oda, pieśń, sonet, wiersz liryczny bez oznak gatunkowych, tren.

Nadsyłanie prac:
1. Prace należy przysyłać […] pocztą do dnia 30 sierpnia 2013 r. […] pod następujący adres:
Towarzystwo KOMOROWIANIE
ul. Kujawska 9
05-806 Komorów
(decyduje data stempla pocztowego).
2. Koperta oprócz adresu musi zawierać dopisek: Konkurs „Jedyne Miejsce pod Słońcem”.
3. Nadsyłane wiersze nie mogą być podpisane nazwiskiem autora, lecz wybranym godłem. Do przesyłki powinna być dołączona zaklejona koperta opatrzona na zewnątrz godłem, a wewnątrz zawierająca imię i nazwisko autora.

Ogłoszenie wyników konkursu:
1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na przełomie lat 2013/2014.
2. Dokładny termin będzie podany w osobnym komunikacie.
3. Finał konkursu, prezentacja zwycięzców i nagrodzonych utworów będą miały charakter uroczysty.

Nagrody:
1. Zdobywca Poetyckiego Grand Prix otrzyma nagrodę:
a) rzeczową, w postaci oryginalnego obrazu przedstawiającego Komorów
b) pieniężną, w wysokości 2000 zł (słownie dwóch tysięcy złotych).
2. Wszystkie nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w kwartalniku Miejsce, znajdą się też na naszej stronie w Internecie i na innych portalach.
3. Gdyby konkurs zaowocował dużą liczbą wierszy nagrodzonych, wtedy zostaną one wydanie w formie:
a) antologii zawierającej utwory kilku poetów, lub
b) tomiku wierszy jednego poety.

Zastrzeżenie organizatorów konkursu:
Gdyby poziom wierszy okazał się słaby, organizatorzy Konkursu zastrzegają możliwość nieprzyznania pierwszej nagrody.